www.SEYA.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

  
  

Καταστατικό

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Α΄

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Η Πρωτοβάθμια επαγγελματική Οργάνωση (Σύνδεσμος) με την  επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΘΕΡΜΙΚΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ» με έδρα την Αθήνα ιδρύθηκε το έτος 1968 και αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την με αριθμ. 258/68 απόφ. του Πολύμ. Πρωτοδικείου Αθήνας, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 1185/73 και 2002/79 αποφάσεις του παραπάνω  δικαστηρίου και είναι καταχωρημένο στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Αθήνας με αυξ. αριθμ. 3834 Ειδ./1017/14-12-79. Ο Σύνδεσμος στο εξής θα διέπεται από το καταστατικό αυτό του Ν. 1712/1987 και συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

2. Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί συνδικαλιστικά τους εγκαταστάτες που εκτελούν και καλύπτουν με την ευθύνη τους τις παρακάτω εργασίες:

α.  εγκαταστάσεις  υγιεινής

β.         «                θέρμανσης

γ.         «                 κλιματισμού

δ.         «                διανομής υδρατμού

ε.         «                πυρόσβεσης

στ.       «                διανομής καυσίμων αερίων

ζ.         «                 αποθήκευσης και διανομής πεπιεσμένων  αερίων για ιατρική χρήση

3.  Εκπροσωπεί επίσης όσους εκτελούν οιανδήποτε μηχανολογική εργασία στο Βιομηχανικό χώρο, σε παντός είδους κτίρια, οικόπεδα, αγροκτήματα, δίκτυα πόλεων και παντός άλλου χώρου.

 

ΣΚΟΠΟΙ

ΑΡΘΡΟ  2ο

Σκοποί της οργάνωση αυτής είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των  κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα ο Σύνδεσμος έχει:

1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον Κλάδο των εγκαταστατών υδραυλικών με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές  οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

2.  Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του Κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

3.  Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού  και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

5. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων.

6.  Την παραγωγή υλικού με προδιαγραφές και την καθιέρωση σήματος ποιότητας για τα υλικά της δουλειάς του υδραυλικού.

7.  Τη συνεχή βελτίωση της τεχνικής στάθμης των μελών του.

8. Την αναγνώριση του επαγγέλματος του  εγκαταστάτη υδραυλικού με τη χορήγηση αδειών από την πολιτεία.

9.  Τη σύνταξη και εφαρμογή νέου κανονισμού για τις υδραυλικές κλπ. εγκαταστάσεις.

10. Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

 

    ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ  3ο

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών ο Σύνδεσμος :

1.  Απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του για τη  διαμόρφωση, τη λήψη και την  εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών του και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

2. Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων του Κλάδου προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.

3.  Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον Κλάδο και την προβολή αυτών.

4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον Κλάδο.

5. Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του Κλάδου.

6.  Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και παραγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.

7.  Μετέχει οργανικά σε ανώτερες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές Οργανώσεις, με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις.

8.  Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό του Συνδέσμου και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.

9.  Ο Σύνδεσμος μετέχει οργανικά στις υπερκείμενες οργανώσεις μιας τοπικού ή γενικού χαρακτήρα και μιας κλαδικού.

 

ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ  4ο

Έδρα του Συνδέσμου είναι η Αθήνα.

Όρια του Συνδέσμου είναι η περιφέρεια τέως Διοίκησης Πρωτευούσης με τα περίχωρα της (Εκλογική Περιφέρεια Α΄ και Β΄ Αθηνών και Εκλογική Περιφέρεια Υπολοίπου Αττικής).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄

ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ  5ο

1. Μέλος του Συνδέσμου αυτού μπορεί  να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι εγκαταστάτης υδραυλικός.

2.  Τα μέλη του Συνδέσμου πρέπει να έχουν δηλώσει ως κύρια έδρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας τα όρια του Συνδέσμου.

3.  Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προτύπου έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις.

4.  Μέλη  επίσης του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεταιρισμού και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης εφόσον οι ανωτέρω δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με αυτό του εγκαταστάτη υδραυλικού.

 

α.  Εγγραφή Μελών – Δικαιολογητικά

ΑΡΘΡΟ  6ο

1.  Για να γίνει κάποιος μέλος στο Σύνδεσμο πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο Δ.Σ.

2.  Μαζί με την αίτηση το υποψήφιο μέλος υποβάλλει :

α.  Αποδεικτικό στοιχείο της οικείας οικονομικής εφορίας, πρόσφατης ημερομηνίας (όχι πάνω από ένα χρόνο)  με  το  οποίο  αποδεικνύεται ότι ασκεί το επάγγελμα του εγκαταστάτη υδραυλικού.

β. Πρόταση  εγγραφής  στο  Σύνδεσμο από δύο οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Τα μέλη αυτά πρέπει να βεβαιώσουν ότι το υποψήφιο μέλος ασκεί το επάγγελμα του εγκαταστάτη υδραυλικού.

3.  Μαζί με την αίτησή του, ο αιτών υποβάλλει στο Σύνδεσμο, υπεύθυνη δήλωση περί  της  κυρίας  επαγγελματικής  οργάνωσης  που  έχει  επιλέξει για  την  άσκηση του δικαιώματός του, εκλογής των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες Οργανώσεις.

4.  Το μέλος δικαιούται  να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελματικής Οργάνωσης, με νέα ταυτόχρονη υπεύθυνη δήλωσή του, προς τις Διοικήσεις και των δύο Οργανώσεων και εφόσον έχει περάσει τριετία από την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στην κύρια Οργάνωση της οποίας επιθυμεί την αλλαγή.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο  του  Συνδέσμου  υποχρεούται  να  συζητήσει την αίτηση εγγραφής στην πρώτη συνεδρίασή του και μέσα σε τριάντα μέρες από την υποβολή της το αργότερο. Εάν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει την αίτηση και να προχωρήσει στην εγγραφή του. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθει η προθεσμία των τριάντα ημερών ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

 6. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου, ή από της τελεσιδικίας της απόφασης που διατάξει την εγγραφή.

7.  Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

8.  Διευκρινίζεται ότι στον Σύνδεσμο δεν επιτρέπεται να είναι μέλη τεχνίτες   υδραυλικοί που παρέχουν εξαρτημένη εργασία καθώς και μόνιμοι υπάλληλοι του  Δημοσίου και των διαφόρων οργανισμών (Ν.Π.) Δημοσίου Δικαίου).

9.  Μέλος του Συνδέσμου που προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου από το Δημόσιο ή  του  Ν.Π. Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου  διαγράφεται, με  απόφαση του Δ.Σ. από τα μητρώα του Συνδέσμου για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσληψη.

 

β. Δικαιώματα μελών

ΑΡΘΡΟ  7ο

1.  Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ίσα δικαιώματα.

2.  Τα μέλη του Συνδέσμου δικαιούνται :

α.   Να εκλέγουν και να  εκλέγονται σε όλα τα όργανα, τις αντιπροσωπείες και τις επιτροπές του Συνδέσμου.

β.  Να  παρακολουθούν  όλες  τις  συνεδριάσεις των  οργάνων  του Συνδέσμου.

γ.  Να παίρνουν το  λόγο στις Γενικές Συνελεύσεις και  να  αναφέρονται σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

δ.  Να  απευθύνονται  οποτεδήποτε στη Διοίκηση για κάθε πρόβλημα που εντάσσεται στα ενδιαφέροντα και τους σκοπούς του Συνδέσμου.

ε. Να πληροφορούνται το περιεχόμενο όλων των βιβλίων του Συνδέσμου.

 

γ. Υποχρεώσεις μελών

ΑΡΘΡΟ  8ο

 Όλα τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται :

  1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
  2. Να ζουν από κοντά τη ζωή του Συνδέσμου βοηθώντας με τις παρατηρήσεις τους και τις προτάσεις του το Δ.Σ.
  3. Να εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων του Συνδέσμου παίρνοντας αποφασιστικά μέρος σε όλους τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις που οργανώνει ή συμμετέχει ο Σύνδεσμος.
  4. Να πληρώνουν έγκαιρα τη συνδρομή τους και όλες τις άλλες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύνδεσμο.
  5. Να γνωστοποιούν στο Σύνδεσμο κάθε αλλαγή της διεύθυνσής τους ή του επαγγέλματός τους.

6.   Να δηλώσουν στο Σύνδεσμο αν τον έχουν επιλέξει σαν κύρια επαγγελματική   οργάνωση από την οποία θα κάνουν χρήση του δικαιώματος εκλογής     αντιπροσώπου για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις (ομοσπονδίες).

7.   α.   Να  δεσμεύονται  ότι  στην  άσκηση   των  επαγγελματικών  δραστηριοτήτων

τους θα σέβονται και θα διαφυλάσσουν τη δημόσια υγεία, ασφάλεια και τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

β.   Να προσφέρουν  επαγγελματικές υπηρεσίες  και να δραστηριοποιούνται σε τομείς που κατέχουν τη δέουσα τεχνογνωσία και έχουν την τεχνική   και οικονομική δυνατότητα να φέρουν εις πέρας.

γ.   Να  επιδιώκουν τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών.

δ.  Να σέβονται  τις  διαδικασίες  των  διαγωνισμών  προσφορών και να μην      προβαίνουν σε ενέργειες που θα τις ακυρώνουν ή θα τις παρακάμπτουν.

ε.   Να  μην  αναλαμβάνουν  εργασίες   που   εμπλέκεται   άλλο   μέλος   του Συνδέσμου πριν εκδοθεί τελικός  λογαριασμός και διευθετηθούν οι    οικονομικές υποχρεώσεις του πελάτη, είτε είναι Ν.Π.Δ.Δ., είτε Ν.Π.Ι.Δ., είτε φυσικό πρόσωπο προς το Μέλος του Συνδέσμου.

στ.  Να  σέβονται  και  να  χειρίζονται  τις υποθέσεις  των  πελατών  τους  με     εμπιστευτικότητα.

ζ.  Να συμπεριφέρονται στην αγορά με τρόπο που θα τιμά το Σύνδεσμο και         θα εξυψώνει το επάγγελμα του εγκαταστάτη υδραυλικού.

η.    Στο  έργο  που  αναλαμβάνουν  να  αναρτούν  πινακίδα  στην  οποία θα        υπάρχει και το σήμα του Συνδέσμου.

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ  9ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποβολή μέλους που:

α. Έπαψε   να   έχει  τις  προϋποθέσεις   εγγραφής  που  προβλέπει  το  άρθρο  5  παράγραφος 1 του καταστατικού αυτού.

β.  Καθυστερεί  αδικαιολόγητα   περισσότερο από  δύο  (2)  συνεχή   έτη   την  υποχρεωτική συνδρομή του προς το Σύνδεσμο.

2.  Την  αποβολή  μέλους  μπορεί   να   εισηγηθεί   στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  το  1/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συνδέσμου.

 3.  Η περί  αποβολής  μέλους  πράξη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου εγκρίνεται από  τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου. Η περί αποβολής μέλους πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγεται προς έγκριση στην πρώτη, μετά  την έκδοση της, Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου. Τα αποτελέσματα αποβολής  επέρχονται από της εγκρίσεως αυτής από τη Γενική Συνέλευση.

4.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  η  Γενική  Συνέλευση  πριν  αποφασίσουν, καλούν  προηγουμένως εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες σ’ αυτό   κατηγορίες.

5.  Σε  περίπτωση αποβολής του το μέλος δικαιούται να προσφύγει στο  Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του Σωματείου.

6.  Κάθε  μέλος  μπορεί  να  αποχωρήσει  από  το  Σύνδεσμο αφού προηγουμένως  εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς το Σύνδεσμο μέχρι το τέλος του έτους της αποχώρησής του.

7.  Πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Συνδέσμου αποτελούν:

α. κάθε υπαίτια παράβαση των  διατάξεων  του  παρόντος  καταστατικού και  ιδιαίτερα – αλλά  ενδεικτικά – των  διατάξεων  του  άρθρου  8  του  παρόντος και της περί Σωματείων Νομοθεσίας.

β.  στάση  ή   διαγωγή  που  αντίκειται  στους  σκοπούς  του  Σωματείου ή που εκθέτει το Σωματείο.

8.  Πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν είναι:

α.  σύσταση,

β.  επίπληξη ή παρατήρηση

γ.  προσωρινή στέρηση της ιδιότητας του μέλους μέχρι έξι (6) μήνες

δ. διαγραφή από μέλος του Συνδέσμου (πέραν των προαναφερομένων  στις παραγράφους 1 α και 1 β λόγων διαγραφής του παρόντος άρθρου).

9.  Αρμόδιο για την επιβολή των ως άνω πειθαρχικών ποινών της παραγράφου 8 είναι το Δ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία  με την παρουσία   εφτά  (7) μελών του συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και αποφασίζει με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) παρόντων μελών.

10.  Πριν  την  επιβολή  της  πειθαρχικής  ποινής  προηγείται  πάντοτε κλήση προς  απολογία που επιδίδεται τουλάχιστον οχτώ (8) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του  Δ.Σ. το οποίο ενεργεί στις περιπτώσεις αυτές ως Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η απολογία γίνεται γραπτά ή προφορικά ενώπιον του Δ.Σ.

11. Κατά οποιασδήποτε αποφάσεως που  επιβάλλει  ποινή  προστίμου  προσωρινή ή οριστική  στέρηση της  ιδιότητας  του  μέλους επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της  αμέσως επόμενης τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. Η   προσφυγή υποβάλλεται  γραπτά δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

                                                

     ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ   10ο

Όργανα του Συνδέσμου είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση,

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

Α.  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ  11ο

1. Τη  Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου αποτελούν τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της.

2.  Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

 Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

α. Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού,  την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους του Συνδέσμου στις     δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις που ανήκει ο Σύνδεσμος και    ελέγχει τη δράση αυτών.

 β.  Αποφασίζει   για   την   επιλογή  των  δευτεροβάθμιων   συνδικαλιστικών   οργανώσεων,  στις   οποίες   εγγράφεται   μέλος  ο  Σύνδεσμος  ή  την  διαγραφή από αυτές, και ορίζει την κύρια Οργάνωση, δια μέσου της οποίας θα αντιπροσωπεύεται στη Συνομοσπονδία, νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους του, που ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση της κύριας δευτεροβάθμιας Οργάνωσης, για την εκλογή αντιπροσώπων της στη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας.

γ. Εγκρίνει   ή  απορρίπτει   τον   απολογισμό    δράσης  και διαχείρισης του   Διοικητικού Συμβουλίου και τους ετήσιους ισολογισμούς.

δ. Εγκρίνει, τροποποιεί  ή  συμπληρώνει  τους  ετήσιους  προϋπολογισμούς, εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος, και ορίζει, σύμφωνα με το  άρθρο 16 παρ. 4 του καταστατικού αυτού, τα ποσά εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της διοίκησης.

ε. Αποφασίζει για την ανάθεση της είσπραξης του ποσοστού των εισφορών των  μελών για τις υπερκείμενες οργανώσεις από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη και καθορίζει τους όρους πραγματοποίησης της είσπραξης και απόδοσης των εισφορών αυτών.

στ. Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ του    Συνδέσμου.

ζ. Αποφασίζει  για  την  αγορά  ή  εκποίηση  ακινήτων  του   Συνδέσμου, προς στέγαση   των   γραφείων   και   εγκαταστάσεων  αυτού,  και περί όλων των     συναφών  εμπραγμάτων  δικαιωμάτων  ακινήτων  του   Συνδέσμου.  Για τη  λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται πλειοψηφία  των   τριών   τετάρτων  τουλάχιστον των παρόντων στη Γενική Συνέλευση.

η. Αποφασίζει   περί  αποβολής   μέλους   για   παραβάσεις που προβλέπει το  άρθρο  9 του καταστατικού.

 θ.  Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου.

  ι. Αποφασίζει  για  τη  διάλυση  του  Συνδέσμου, τηρώντας  την οριζόμενη από  το νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΠΑΡΤΙΑ

ΑΡΘΡΟ  12ο

1. Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο στην έδρα της και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους κατά την οποία υποβάλλεται ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και ο Προϋπολογισμός του επόμενου επί των οποίων και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους και η οποία στέλνεται στα μέλη οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες, πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Έκτακτα, η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται όταν κρίνει αυτήν αναγκαία το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν, με γραπτή αίτησή τους, μέλη που αποτελούν το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς εντάξει μελών, στην οποία θα περιέχουν και τα θέματα της συζήτησης.

3. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα:

α. Τον τόπο, τον χώρο, την ημερομηνία και την ώρα της Γεν.Συνέλευσης.

β. Τα θέματα που θα συζητηθούν.

Για να ληφθεί απόφαση στη Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου, τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα αυτά πάντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ  13ο

1.  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

2. Για την τροποποίηση του Καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού, ή τη διάλυση του Συνδέσμου, απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.

3. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.

4.  Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται :

α. Σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες  Οργανώσεις και την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων στην Τριτοβάθμια Οργάνωση, β) σε εγγραφή σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις και την επιλογή της εξ αυτών κυρίας και για κάθε μεταβολή εγγραφής και επιλογής, γ) σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, δ) σε προσωπικά ζητήματα και ε) στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

5.  Δεν επιτρέπεται η από μέλους εξουσιοδότηση  τρίτου, μέλους ή μη για τη συμμετοχή του στα όργανα Διοίκησης στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες.

6.  Στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  ή σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν, σε περίπτωση δύο  επαναληπτικών ψηφοφοριών, δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφήσας.

7.  Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των μελών απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, τρίτα πρόσωπα.

8.  Δεν  λαμβάνεται  καμία  απόφαση επί  θέματος που  δεν  αναγράφεται  στην πρόσκληση της  Γενικής Συνέλευσης.

9. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις τηρούνται, με φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, προεδρείο, τον ψηφολέκτη και πέντε από τα μέλη που έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο του Συνδέσμου.

 

Β΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ

ΑΡΘΡΟ  14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για τριετή (3) θητεία, κατά τις παρακάτω διατάξεις :

α.  Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές είτε κατά συνδυασμούς, είτε σαν μεμονωμένοι υποψήφιοι είτε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου δύο τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει  πριν  τη  Γενική  Συνέλευση  και  ελέγχει τη νομιμότητα της αίτησης και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο.

γ.  Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να      προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.

δ. Οι  εκλογές  διενεργούνται  κατά  τη  διάρκεια  των  εργασιών της Γενικής   Συνέλευσης ή μέσα σε δέκα μέρες από αυτή, και σε ημερομηνία και τόπο που καθορίζεται από την ίδια τη Γενική Συνέλευση.

ε. Σε  περίπτωση  μετάθεσης  των  εκλογών,  υποψηφιότητες  μπορούν  να  υποβληθούν και στην εφορευτική επιτροπή, δύο ημέρες πριν από την    ημέρα των εκλογών, η οποία και προβαίνει στην ανακήρυξη.

2.  Σε περίπτωση απόρριψης της υποψηφιότητας κάποιου μέλους από την εφορευτική επιτροπή, το μέλος αυτό δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εκλογές.

3.  Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων  υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

4.  Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξανόμενο κατά μια μονάδα.

5. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσες φορές    χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

6. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες είναι οι υποψήφιοί του.

8. Έδρες που δεν έχουν καταληφθεί, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, κατανέμονται ανά μία, κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα, ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό εκλογικό μέτρο, όπως αυτό ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 3.

9.  Συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτο πλειοψηφία, προηγείται στην  κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.

10. Οι συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται εκείνοι των οποίων, ο αριθμός των υποψηφίων, είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Οι έδρες, που κατά την ανακατανομή έμειναν αδιάθετες, κατανέμονται, ανά μία, κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς ή τους υποψήφιους που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.

12. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειοψηφήσαντες, βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται  αναπληρωματικοί.

13. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι του κάθε συνδυασμού, καλούνται κατά σειρά εκλογής τους, αντίστοιχα, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού αυτού, η αντικατάσταση γίνεται από αναπληρωματικό μέλος άλλου συνδυασμού που συγκεντρώνει τους περισσότερους ψήφους. Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου αντικαθιστούν τους τακτικούς οι κατά σειρά επιλαχόντες.

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  15ο

1. Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης από το συνδυασμό που πλειοψήφησε, ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.

α. Γίνεται  μυστική  ψηφοφορία  στην αρχή,  για την εκλογή των μελών του Προεδρείου που αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν.  Γραμματέα και Ταμία με απλή αναλογική και σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλονται.

β. Στη  συνέχεια  γίνεται  μυστική  ψηφοφορία   για   την  εκλογή  του  κάθε αξιωματούχου. Υποψηφιότητα για το κάθε αξίωμα μπορούν να θέσουν    μόνο όσοι έχουν ήδη εκλεγεί στο Προεδρείο. Εκλέγεται και καταλαμβάνει το αξίωμα για το οποίο έγινε η ψηφοφορία όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ή να είναι συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα του Συνδέσμου ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου και του Γεν. Γραμματέα, ή με αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών κοινοποιούμενη δύο (2) μέρες,  τουλάχιστον, προ της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά δυο φορές το μήνα, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα, τουλάχιστο, μέλη και λαμβάνονται αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου, ή του αναπληρωτή αυτού.

5. Όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την παράγραφο 13 του προηγούμενου άρθρου 14, χωρίς όμως αυτά, να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών.

Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών των συνδυασμών εξαντληθεί,  ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) μέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης και με θέμα την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει του αξιώματός του.

7. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέον, σε αντικατάσταση αυτού μέχρι λήξεως της θητείας του.

 

 

  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ  16ο

Μέσα σε οκτώ ημέρες από τη συγκρότησή του σε σώμα, ο Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καλεί σε πρώτη συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα καλούνται και τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής επιτροπής. Στη συνεδρίαση αυτή το νέο Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει με τακτικά πρωτόκολλα την περιουσία του Συνδέσμου από το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ  17ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συνδέσμου και κατευθύνει τη δράση αυτού, στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των εις το Άρθρο 2 του καταστατικού αυτού σκοπών.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α.  Επιμελείται   και   διαχειρίζεται  τις  υποθέσεις  και  την  περιουσία  του Συνδέσμου και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτού.

β.  Ενοικιάζει  κατάλληλους  χώρους, για τη  στέγαση των γραφείων του  Συνδέσμου και την  άσκηση των λειτουργιών αυτού.

γ. Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο, καθώς  και τους νομικούς, οικονομικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και  συνεργάτες  και  καθορίζει   τις  αποδοχές,  αμοιβές   και   αντιμισθίες αυτών.

δ. Καταρτίζει  τους ετήσιους  προϋπολογισμούς,  ισολογισμούς  και  απολογισμούς, διαχείρισης, και υποβάλλει αυτούς, με προηγούμενο   έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή, στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση αυτών. Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για τη γενική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Συγκαλεί  τις  Γενικές  Συνελεύσεις  και  καθορίζει  τα θέματα ημερησίας  διάταξης αυτών.

στ. Αποφασίζει  για  άσκηση  αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Συνδέσμου, ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών, στρεφόμενων κατ’ αυτής και για κάθε ένδικο μέσο, ή παραίτηση   από αυτό και για κάθε αδικοπραξία που αφορά τα συμφέροντα του Συνδέσμου, περιλαμβανομένων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και

ζ. Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών, την    υποχρεωτική συνδρομή, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών. Η ετήσια υποχρεωτική συνδρομή των μελών ορίζεται ίση με ένα και μισό (1 και ½) ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη όπως κάθε χρόνο καθορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ή διαιτητική απόφαση ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητές του, σε Επιτροπή από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.

3.  Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου αυτού είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά, που αποφασίζονται από τη Γενική  Συνέλευση και αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησής τους.

 

α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, υπογράφοντας μαζί με το Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά του Συνδέσμου.

2.  Φροντίζει σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

3.  Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο απέναντι σε κάθε αρχή, Κρατική, Δημοτική, Κοινοτική, τις Τράπεζες και κάθε φύσης Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικά πρόσωπα, στις μεταξύ του Συνδέσμου και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις.

4. Συνάπτει μετά του Γενικού Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα του Συνδέσμου, σε εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί.

5.  Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του Συνδέσμου, την οποία και εκπροσωπεί και διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους.

6.  Υπογράφει, μαζί με το Γενικό Γραμματέα, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συνδέσμου, και κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή.

7.  Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία του Συνδέσμου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία, στην διαχείρισή του.

8.  Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται, σε όλα τα παραπάνω καθήκοντά του, από τον Αντιπρόεδρο.

β.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΡΘΡΟ  19ο

1. Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών του Συνδέσμου, την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας την τήρηση των πρακτικών  και συλλογικών οργάνων του Συνδέσμου, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων, σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται του γραφειακού μηχανισμού του Συνδέσμου και συμπαρίσταται στον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις του Συνδέσμου.

2. Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής τις εντολές και επιταγές κι συνεργάζεται μαζί του, στη μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων του Συνδέσμου και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο, για έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση.

3.  Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά, στα καθήκοντά του, από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ  20ο

1. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα του Συνδέσμου, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και πληρωμών. Ειδικότερα ο Ταμίας:

α. Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, ενεργεί κάθε       πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με εντολές και   εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Τα γραμμάτια είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη    χρησιμοποίησή τους.

β. Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως, στο όνομα του Συνδέσμου, σε Τράπεζες που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές ή επιταγές του Συνδέσμου, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά, σύμφωνα με τις δινόμενες σ’ αυτόν εντολές και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.

γ. Συντάσσει, τακτικά κάθε μήνα, κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλει αυτή      στο Διοικητικό  Συμβούλιο  και  παρακολουθεί  την  κανονική  και  εμπρόθεσμη   είσπραξη των εσόδων και πόρων του Συνδέσμου.

δ. Επιμελείται  σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, για την  έγκαιρη  σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης.    

Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και   υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς τον Σύνδεσμο.

ε. Φροντίζει  και  επιμελείται  για  την  ασφαλή  διατήρηση  και  φύλαξη των  λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου.

στ.  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία, για την αντιμετώπιση επειγόντων και απροβλέπτων μικροεξόδων και δαπανών του Συνδέσμου.

2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του, από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

  Γ΄ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ  21ο

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 14, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με τη θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τριετής.

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα, και με μυστική ψηφοφορία, εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο του.

3.  Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του Συνδέσμου.

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα όργανα του Συνδέσμου, θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, που τηρούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.

5. Ένα μήνα τουλάχιστον, προ της συνόδου της τακτικής Γενικής Συνέλευσης η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 10 μέρες τουλάχιστον προ της Συνέλευσης.

6. Η Ελεγκτική Επιτροπή, με βάση  τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις αναφορικά με τα αποτελέσματα της  υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή, η Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση.

7. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, εντός των γραφείων του Συνδέσμου και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών, εκτός των Γραφείων του Συνδέσμου.

8.  Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή τα δύο από τα μέλη της ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής  της συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε 5 μέρες από την υποβολή της αίτησης με  θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν  ο Πρόεδρος δεν τη συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία τότε συγκαλείται από αυτούς  που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής  Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει  κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

9.  Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

10. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από 2 συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄

ΑΡΘΡΟ  22ο

1.  Όταν, η Γεν. Συνέλευση, πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους του Συνδέσμου για τις ανώτερες οργανώσεις που μετέχει, να αποφανθεί για ζητήματα  εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να εγκρίνει τη λογοδοσία αυτής, να τροποποιήσει το καταστατικό του Συνδέσμου, να αποφασίσει για τη διάλυση του Συνδέσμου και για κάθε άλλη περίπτωση, που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό, απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, πριν  γίνει ψηφοφορία για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου. Για την εκλογή αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρο 14  του καταστατικού αυτού, περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο, ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

2.  Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς, οι υποψήφιοι  μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα  ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης, τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι 2. Αν δεν υποβληθούν περισσότερες από τρεις υποψηφιότητες τότε η έγκριση της εκλογής τους γίνεται με ανάταση του χεριού.

3.  Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι  ο αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής, που ορίζεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982.

4.  Στην Εφορευτική Επιτροπή, δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα  αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.

5.  Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τη γνησιότητα του αντιγράφου  του μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και με το ειδικό εκλογικό βιβλιάριο όταν αυτό εκδοθεί  μέχρι να εκδοθεί το βιβλιάριο και αντ’ αυτού η ψηφοφορία γίνεται με το βιβλιάριο ασθενείας ή το ασφαλιστικό βιβλιάριο. Στο εκλογικό βιβλιάριο ή στο ασφαλιστικό βιβλιάριο ή στο βιβλιάριο ασθενείας και για τα δύο τελευταία στην τελευταία σελίδα τους σημειώνεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής η χρονολογία άσκησης του  Εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα του Συνδέσμου. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλα ψηφοφορίας, χωριστό για κάθε εκλογή καταστατικών οργάνων, και χωριστό για την εκλογή αντιπροσώπων στις ανώτερες οργανώσεις, στα οποία καταχωρούνται κατά αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας, κλείεται το κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

7.  Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει, κατά την ψηφοφορία και τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Συνδέσμου, για την επιβοήθηση του έργου του.

Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, εύλογο αριθμό των οποίων δίνει στους εκπροσώπους των συνδυασμών και τους λοιπούς υποψήφιους.

8.  Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και τη ανακήρυξη των  επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής ένας   αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.

9.  Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει από τους υποψήφιους τους εκλεγέντες σύμφωνα με το άνω άρθρο 14 για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.

10. Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές, φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνδέσμου, αντίγραφα δε αυτών στο αρχείο του Συνδέσμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε΄

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΑΡΘΡΟ  23ο

1.  Οι αντιπρόσωποι του Συνδέσμου στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις που είναι μέλος ο Σύνδεσμος, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία τους είναι τριετής και συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 14 περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου που εφαρμόζεται ανάλογα.

2.  Ο αριθμός των αντιπροσώπων του Συνδέσμου στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που μετέχει, ορίζεται σύμφωνα με τα καταστατικά αυτών και το Νόμο 1712/1987.

3.   Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία οι δε κατά σειρά επιλαχόντες κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψήφιους, αναπληρούν αντίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, εκπτώσεως ή ανακλήσεως των τακτικών μελών.

4.   Για την εκλογή  αντιπροσώπων του Σωματείου, στις Ομοσπονδίες ψηφίζουν μόνο τα μέλη που έχουν επιλέξει το Σωματείο τούτο σαν κύρια οργάνωση.

Το μέλος δεν δικαιούται να αλλάξει κύρια Οργάνωση πριν περάσουν τρία χρόνια από τις  εκλογές στην Πρωτοβάθμια Οργάνωση, την οποία είχε επιλέξει και στην οποία είχε ψηφίσει για την εκλογή αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια Οργάνωση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΣΤ΄

Π Ο Ρ Ο Ι

ΑΡΘΡΟ  24ο

 

1. Πόροι του Συνδέσμου είναι :

α. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών.

β. Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συνδέσμου.

γ. Τα  έσοδα από δωρεές,  κληρονομιές,  κληροδοσίες, από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

2. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.

3.  Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της υποχρεωτικής συνδρομής των μελών ορίζονται από την Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

4.  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται  το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής συνδρομής  του Συνδέσμου, προς τις Ομοσπονδίες που είναι μέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 3 παραγρ. 7 του Ν. 1712/1987.

5.  Η είσπραξή των, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, υποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη και η απόδοση αυτών στις δικαιούχες υποκείμενες Οργανώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3  παραγρ. 7 και 8 του Νόμου 1712/1987 μπορεί να γίνεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό, στον οποίο είναι ασφαλισμένα τα μέλη, με σύμφωνη γνώμη της διοικήσεως του Οργανισμού αυτού.

6.  Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) του  Συνδέσμου είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ΄

Β Ι Β Λ Ι Α

ΑΡΘΡΟ  25ο

1.  Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Συνδέσμου, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται πριν να χρησιμοποιηθούν από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του Συνδέσμου:

α.  Βιβλίο μητρώων μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά, το ονοματεπώνυμο του μέλους, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του Ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του μέλους, καθώς και η ταμιακή ενημέρωσή του.

β.  Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

γ.  Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ.  Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

 ε.   Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο  καταχωρούνται με χρονολογική  σειρά  όλες  οι  εισπράξεις και πληρωμές.

στ. Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και  ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου.

ζ. Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται, με αριθμητική  σειρά, τα  ονοματεπώνυμα των μελών του Συνδέσμου, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αυτό, αποτελεί και τον αριθμό Ειδικού Εκλογικού βιβλιαρίου. Στο ίδιο βιβλίο, καταχωρούνται επίσης η ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έκδοση, η ημερομηνία έκδοσης, καθώς και η ημερομηνία απώλειας ή ακύρωσης του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση απώλειας αναγράφεται και ο αριθμός του νέου ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθμιας Οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το μέλος.

2. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία τα οποία η οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου επιβάλλει, για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτού, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίησή τους. Επίσης τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν.

3. Τα μέλη του Συνδέσμου, καθώς και οι υπερκείμενες Οργανώσεις, στις οποίες ανήκει ο Σύνδεσμος, έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η΄

α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ  26ο

1.  Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει  η  παραγρ.  2  του  άρθρου 13 του  καταστατικού αυτού, και το άρθρο 5 παραγρ. 8 του Ν. 1712/1987.

 

β. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ  27ο

 

1. Ο Σύνδεσμος διαλύεται:

α. Όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των δέκα (10)

β. Κατόπιν δικαστικής απόφασης όπως ορίζει ο νόμος

γ.Ύστερα  από  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  που  συνέρχεται  ειδικά προς το σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των  τριών τετάρτων των παρόντων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 8 του Ν. 1712/1987.

2. Διαλυμένου του Συνδέσμου, η περιουσία αυτού περιέρχεται σε άλλη λειτουργούσα ή μέλλουσα να λειτουργήσει Πρωτοβάθμια Οργάνωση, του ίδιου επαγγελματικού Κλάδου και σκοπού, ή στην κύρια δευτεροβάθμια Οργάνωση που μετέχει ο Σύνδεσμος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του  Συνδέσμου. Σε καμία περίπτωση η περιουσία του Συνδέσμου δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Θ΄

Γ. ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ – ΣΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 28Ο

Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Υδραυλικών Θερμικών Κλιματιστικών Έργων  και Καυσίμων Αερίων Αθηνών και Περιχώρων έχει δική του σφραγίδα και λάβαρο.

α. Η σφραγίδα  του  είναι   κυκλική  και  έχει  στο  κέντρο  παράσταση  την  Ζωοδόχο Πηγή και περιφερειακά την επωνυμία του και το έτος ίδρυσης.

β. Λάβαρο  του Συνδέσμου  είναι  η  Ελληνική  σημαία  και  στο  κέντρο την    παράσταση της Ζωοδόχου Πηγής.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ  29ο

1.  Για οτιδήποτε που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1712/1987 και οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού, με πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου και την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ  30ο

Το καταστατικό αυτό, αποτελείται από 30, με το παρόν, άρθρα, και εγκρίθηκε με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 5 παραγρ. 4 του Ν. 1712/1987 από τη Γενική Συνέλευση του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ που συνήλθε για το σκοπό αυτό στην Αθήνα σήμερα την 20ην Μαρτίου 2005 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Στην  Αθήνα  20 Μαρτίου  2005

      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                   Ο Πρόεδρος                                                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

 

     ΑΘΑΝ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ                                                                                               ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεδεμένοι

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 7 επισκέπτες και κανένα μέλος